im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
line decor
  
line decor
 
 

 
 


info dd id iw is 

Deklaracja Dostępności

 


.         Nazwa instytucji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.zsplubaszcz.com
Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: data publikacji.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: data ostatniej aktualizacji.
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: data sporządzenia. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Skróty klawiaturowe
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest admin@zsplubaszcz.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 516 081 215. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Opis dostępności architektonicznej zawiera:

  1. Wejście do budynku znajduje się od strony głównej ulicy. Po wejściu należy skontaktować się z nauczycielem dyżurującym lub woźnym.
  2. Korytarze są płaskie nie posiadają progów. Na piętro prowadzą schody bez pochylni.
  3. Wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, znajdujące się z prawej strony budynku.
  4. Informacji o wstępie z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach udziela nauczyciel dyżurujący.
  5. Szkoła posiada możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby w sekretariacie szkoły.
 
 

 

home

ZAJĘCIA DODATKOWE

SUKCESY UCZNIÓW

STUDIO FITNESS
zapraszamy

PRZYJAZNA SZKOŁA

           
zapraszamy zapraszamy zapraszamy