im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
line decor
  
line decor
 
 

 
 

 
 
Terminy i zasady rekrutacji


NABÓR DROGĄ ELEKTRONICZNĄ !

termin od dnia 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

do 4 sierpnia 2020 r.(wtorek) do godziny 15:00

adres strony: https://naklonadnotecia.edu.com.pl/kandydat/app/

 • Po zapoznaniu się z ofertą szkół należy zalogować się do systemu naboru na stronie do naboru elektronicznego, tam wybrać preferowane szkoły (maksymalnie 3) i kierunki (dowolna ilość), a następnie wydrukować wniosek o przyjęcie do szkoły z systemu. Podpisany wniosek należy zanieść do szkoły pierwszego wyboru. Zasady logowania oraz niezbędne dane podają szkoły podstawowe.
 • Szczegółowy harmonogram rekrutacji:

zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu plik plik

Wymagane przez szkołę dokumenty do Branżowej Szkoły I Stopnia:

I etap - rekrutacja

 1. logowanie na stronie rekrutacji i wydrukowanie wypełnionego podania,
 2. zaświadczenie z zakładu pracy o możliwości odbywania praktycznej nauki zawodu,
 3. 2 fotografie, Uczeń zobowiązany jest dostarczyć zdjęcie w wersji elektronicznej (przy odbiorze zdjęć w zakładzie fotograficznym należy poprosić o wersję elektroniczną zdjęcia) do e-legitymacji..
 4. dostarczenie powyższych dokumentów do sekretariatu szkoły

II etap - po ukończeniu podstawowej

 1. świadectwo ukończenia szkoły,
 2. zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu egzaminu ósmoklasisty.
 3. zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole branżowej (skierowanie otrzymuje się w sekretariacie szkoły).
 4. dostarczenie powyższych dokumentów do sekretariatu szkoły

III etap - na początku roku szkolnego

 1. karta zdrowia,
 2. umowa o odbywanie praktycznej nauki zawodu

Wymagane przez szkołę dokumenty do Technikum:

I etap - rekrutacja ucczniów kończąących szkołę podstawową

 1. logowanie na stronie rekrutacji i wydrukowanie wypełnionego podania,
 2. 2 fotografie.
 3. dostarczenie powyższych dokumentów do sekretariatu szkoły

II etap - po ukończeniu szkoły podstawowej

 1. świadectwo ukończenia szkoły,
 2. zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 3. zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nauki w technikum (skierowanie otrzymuje się w sekretariacie szkoły).
 4. dostarczenie powyższych dokumentów do sekretariatu szkoły

III etap - na początku roku szkolnego

 1. karta zdrowia,

 

Zasady rekrutacji:

 1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wojskowych oraz szkół i odziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie   do skoły ponadpodstawowej o świadectwo szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminy ósmoklasisty.

od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do techników i branżowej szkoły I i II stopnia. do 4 sierpnia 2020 r

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza, prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.(ustawowe))

do 11 sierpnia 2020 r.

4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 siepnia 2020 r.

5

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.                                                                                

od 15 czerwca 2020 r. do 14 sierpnia   2020 r.

6

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału  zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do branżowej szkoły I stopnia lub technikum, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej  nauki zawodu.**

od 13 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r.

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 19 sierpnia 2020 r.
 godz. 14.00
8. Złożenie wniosku o przyjęcie na semestr pierwszy klasy I branżowej szkoły  II stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 25 maja 2020 r. (poniedziałek) do 8 lipca 2020 r. (środa) do godz. 15.00

9 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 22 sierpnia 2020 r.
10 Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
11 Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rostrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
12 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rostrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia złożenia odwołaniado dyrektora szkoły..

**W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. doo godziny 15:00, wskazując na przycaynę niedotrzymania terminu. Innformację składa w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020r.

Do Szkoły Branżowej I Stopnia przyjmujemy również uczniów
z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Zasady przeprowadzenia egzaminów i harmonogram rekrutacji do skół ponadpodstawowych 2020 r.- konferencja prasowa MEN
 
 

 

home

ZAJĘCIA DODATKOWE

SUKCESY UCZNIÓW

STUDIO FITNESS
zapraszamy

PRZYJAZNA SZKOŁA

           
zapraszamy zapraszamy zapraszamy