im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
line decor
  
line decor
 
 

 
 

 
 in dd id ik is
Terminy i zasady rekrutacjiRegulamin rekrutacji do klas pierwszych 2023-2024 klik

NABÓR DROGĄ ELEKTRONICZNĄ !

termin od dnia 15 maja – 16 czerwca 2023 r.

adres strony aktywny od 15.05.2023 r.: https://naklonadnotecia.edu.com.pl/kandydat/app/

 • Po zapoznaniu się z ofertą szkół należy zalogować się do systemu naboru na stronie do naboru elektronicznego, tam wybrać preferowane szkoły (maksymalnie 3) i kierunki (dowolna ilość), a następnie wydrukować wniosek o przyjęcie do szkoły z systemu. Podpisany wniosek należy zanieść do szkoły pierwszego wyboru. Zasady logowania oraz niezbędne dane podają szkoły podstawowe.
 • Szczegółowy harmonogram rekrutacji:

zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu plik

Wymagane przez szkołę dokumenty do Branżowej Szkoły I Stopnia:

I etap - rekrutacja

 1. logowanie na stronie rekrutacji i wydrukowanie wypełnionego podania,
 2. zaświadczenie z zakładu pracy o możliwości odbywania praktycznej nauki zawodu,
 3. 2 fotografie, Uczeń zobowiązany jest dostarczyć zdjęcie w wersji elektronicznej (przy odbiorze zdjęć w zakładzie fotograficznym należy poprosić o wersję elektroniczną zdjęcia) do e-legitymacji..
 4. dostarczenie powyższych dokumentów do sekretariatu szkoły

II etap - po ukończeniu podstawowej

 1. świadectwo ukończenia szkoły,
 2. zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu egzaminu ósmoklasisty.
 3. zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole branżowej (skierowanie otrzymuje się w sekretariacie szkoły).
 4. dostarczenie powyższych dokumentów do sekretariatu szkoły

III etap - na początku roku szkolnego

 1. karta zdrowia,
 2. umowa o odbywanie praktycznej nauki zawodu

Wymagane przez szkołę dokumenty do Technikum:

I etap - rekrutacja ucczniów kończąących szkołę podstawową

 1. logowanie na stronie rekrutacji i wydrukowanie wypełnionego podania,
 2. 2 fotografie.
 3. dostarczenie powyższych dokumentów do sekretariatu szkoły

II etap - po ukończeniu szkoły podstawowej

 1. świadectwo ukończenia szkoły,
 2. zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 3. zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nauki w technikum (skierowanie otrzymuje się w sekretariacie szkoły).
 4. dostarczenie powyższych dokumentów do sekretariatu szkoły

III etap - na początku roku szkolnego

 1. karta zdrowia,

 

Zasady rekrutacji do Szkoły Branżowej I Stopnia:

 1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wojskowych oraz szkół i odziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 15 maja 2023 r. do 16 czerwca 2023 r. do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie   do skoły ponadpodstawowej o świadectwo szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminy ósmoklasisty.

od 27 czerwca 2023 r. do 11 lipca 2023 r. do godz. 15.00

3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do techników i branżowej szkoły I stopnia. do 12 lipca 2023 r.

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza, prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 17 lipca 2023 r

4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

18 lipca 2023 r

5

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.                                                                                

od 15 maja 2023 r. do 19 lipca 2023 r.

6

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału  zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do branżowej szkoły I stopnia lub technikum, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej  nauki zawodu.**

do 21 lipca 2023 r.
do godz. 15.00

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 24 lipca 2023 r.
do godz. 12.00

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 31 lipca 2023 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 18 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 22 września 2023 r.

Do Szkoły Branżowej I Stopnia przyjmujemy również
uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności.

 

Zasady rekrutacji do Szkoły Branżowej II Stopnia:

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 20 czerwca 2023 r. do 26 lipca 2023 r. do godz. 15.00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia i dokumentów potwierdzających potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach. do 27 lipca 2023 r.
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia i dokumentów potwierdzających potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunkówpoświadczonych w oświadczeniach w tym ustalonych przez wójta, burmistza lub prezydenta okoliczności wskazanych w oświadczeniach. do 1 sierpnia 2023 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 2 sierpnia 2023 r.
5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania od 20 czerwca do 3 sierpnia 2023 r.
6. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły branżowej I stopnia, bądź świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, bądź zasadniczej skole zawodowejo ile nie zostało o o złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia, a takze zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazańzdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. do 7 sierpnia 2023 r.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 7 sierpnia 2023 r.
do godz. 12.00
8. Poinformowanie przez dyrektora publicznej beanżowej szkoły II stopnia Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole przez wypełnienie formulaża on-line. 7 sierpnia 2023r.

Zarządzenie Nr 9/2023 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2023 r. klik

 

 
 
 

 

home

ZAJĘCIA DODATKOWE

SUKCESY UCZNIÓW

STUDIO FITNESS
zapraszamy

PRZYJAZNA SZKOŁA

           
zapraszamy zapraszamy zapraszamy