im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
line decor
  
line decor
 
 

 
 

 
 

„Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”

 

.           Niniejszy regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania
stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych z województwa
kujawsko-pomorskiego realizowanych w ramach Poddziałania 10.3.2 Stypendia dla
uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, Działania 10.3
Pomoc stypendialna, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

regulamin klik stypendyści klik instrukcja wypełniania wniosku klik wniosek klik

 

 

 
 

 

home

ZAJĘCIA DODATKOWE

SUKCESY UCZNIÓW

STUDIO FITNESS
zapraszamy

PRZYJAZNA SZKOŁA

           
zapraszamy zapraszamy zapraszamy